[1]
Rustam, A. 2019. Pemantauan Ekosistem Lamun Pulau Pari dan Pulau Tikus . Jurnal Riset Jakarta. 12, 1 (Sep. 2019), 7-15. DOI:https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v12i1.3.