Rustam, A. (2019). Pemantauan Ekosistem Lamun Pulau Pari dan Pulau Tikus . Jurnal Riset Jakarta, 12(1), 7-15. https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v12i1.3